Motto:

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.

Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.

Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.


Politika spoločnosti

PARITER, s.r.o.

Vízia:

Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti:

Energetická certifikácia budov, projektovanie pozemných stavieb, termovízie, rozpočty


 • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou

 • Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť manažérskeho systému

 • Budeme dodržiavať príslušne právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť a vzťahujú sa na naše environmentálne aspekty

 • Aktívne sa podieľať na ochrane a prevencii ochrany životného prostredia

 • Firma stavia na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov, s ktorými sa snaží udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere

 • Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast pracovníkov spoločnosti

 • Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamický sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky

 • Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru

 • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii zákaziek

 • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného systému vybudovaného podľa normy ISO 9001, ISO 14001

 • Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek


V Považskej Bystrici 20.10.2018                                                                                                                  Ing. Dušan Gabčo

                                                                                                                                                                       Konateľ spoločnosti