Problematika Energetickej certifikácie je spracovaná v zákone NRSR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budovv znení neskorších zákonov.


Certifikácia budov je povinná pre:

  • rodinné domy

  • bytové domy

  • administratívne budovy

  • budovy škôl a školských zariadení

  • budovy nemocníc

  • budovy hotelov a reštaurácií

  • športové haly a iné budovy určené na šport

  • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby

  • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu


Energetickou certifikáciou sa budovy zatrieďujú do tried A až G, je povinná pri predaji, prenájme a kolaudácii.


Ponúkame Vám komplexné vypracovanie energetických certifikátov budov, vrátane obhliadky objektu a návrhu prípadných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Všetky potrebné údaje na vypracovanie energetického certifikátu budovy si od Vás zabezpečíme počas kvalifikovanej obhliadky objektu . Práve osobnou obhliadkou objektu a rozsahom spracovania certifikátu sa v pozitívnom smere odlišujeme od veľa iných spoločností pôsobiacich v energetickej certifikácii budov. Energetický certifikát budov Vám vypracujeme na všetky, zákonom stanovené objekty.